رازهای یک زندگی سالم

Sağlıklı bir yaşam tarzı sadece sağlıklı beیک سبک زندگی سالم فقط در مورد تغذیه سالم و ورزش نیست. آنها ممکن است در فعالیت های سازگار با محیط زیست مانند کشاورزی ارگانیک و باغبانی شرکت کنند.slenme ve egzersizden ibaret değildir. Organik tarım ve bahçecilik gibi çevre dostu aktivitelerle uğraşabilirler.