کامل ترین شهرک مسکونی برای زندگی

مناطق اجتماعی در Ocean Life Residence مکمل یک زندگی کامل است. این مناطق تضمین می کنند که ساکنان راحت زندگی می کنند ، اما همچنین عناصر مهمی مانند اجتماعی شدن و سرگرمی